Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ: CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – CẦN TIẾP TỤC BỔ XUNG VÀ HOÀN THIỆN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Ngọc Ánh
Nơi đăng: Tạp chí KH & CN ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 9 (58);Từ->đến trang: 104-109;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghị quyết đại hội lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ: Cần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đạo tạo, coi đó như một trong những khâu đột phá chiến lược trong việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2010 – 2020. Trong xu thế đổi mới giáo dục hiện nay, đổi mới giáo dục lý luận chính trị trong đó có môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh được đặt ra như một đòi hỏi tất yếu từ thực tiễn. Để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh thì Chương trình và giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo hướng làm rõ hơn bản chất khoa học, cách mạng và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh, với tư cách “ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam” đối với toàn bộ tiến trình cách mạng nước ta.
ABSTRACT
The 11th Party Congress’ Resolution affirmed that the fundamental and comprehensive innovation in education and training is regarded as the strategic breakthrough to achieve the overall goal of the Socio-economic Strategy for 2011-2020 period. In the current tendency of educational innovation tendency, the innovation of political argument training’s subjects including Hochiminh Thought has become an indispensable demand. In order to enhance the Hochiminh Thought ‘s teaching and learning quality, its curriculum and text books need to be updated, supplemented and improved by way of clarifying its scientific values and revolutionary meanings and everlasting value of Hochiminh Thought as the role of “a victory flag of Vietnam revolution” in the revolutionary process of Vietnam from the past till now and afterwards. In accordance with the role mentioned above, this article offers suggestions and requests on the basis of scientific analysis and argument.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn