Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,901,970

  Cơ sở tư tưởng triết học trong học thuyết pháp trị Hàn Phi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Ngọc Ánh
Nơi đăng: tạp chí triết học; Số: 10(269);Từ->đến trang: 28-34;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cơ sở triết học trong học thuyết pháp trị của Hàn Phi là triết thuyết của Lão tử trong “Đạo đức kinh” và phần nào đó trong tư tưởng triết học của Tuân tử. Với cơ sở tư tưởng triết học này, Hàn Phi đã hoán cải thành công lý thuyết pháp trị khô khan của các nhà tư tưởng tiền bối thành học thuyết pháp trị đầy sức sống. Bài viết này tập trung phân tích việc Hàn Phi đã kế thừa và phát triển quan điểm duy vật về thế giới của Lão tử và Tuân tử như thế nào để tạo nên cơ sở triết học nền tảng cho học thuyết pháp trị của mình và nâng tư tưởng pháp trị lên một tầm cao mới.
ABSTRACT
Philosophical basis of the doctrine of the rule of law in South Africa is the philosophy of Lao Tzu in "business ethics" and statements in the philosophical thought of sequentially. With the basis of philosophical thought this, South Africa has successfully transformed arid theoretical treatments of the seniors thought the rule of law doctrine full of life. This article focuses on analyzing South Africa has inherited and developed the materialist view of the world and sequential prison how to create platform philosophical basis for his theory of the rule of law and improve thought the rule of law to a new level.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn