Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,477,750

 Triết học chính trị
Chủ biên: Trần Ngọc Ánh; Đồng tác giả:  Phạm Huy Thành
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông, Hà Nội; Mã số: SMT 5009 ;Năm XB: 2017
Số lượng XB: 300; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
TÓM TẮT
Giáo trình trang bị những kiến thức cơ bản về: Lịch sử tư tưởng triết học chính trị nhân loại từ tư tưởng chính trị cổ đại đến tư tưởng chính trị Mác - Lênin và tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh; Các hệ tư tưởng chính trị chủ yếu của thế giới hiện nay, các vấn đề cơ bản của đời sống chính trị quốc tế đương đại dưới góc độ triết học chính trị.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn