Nguyễn Anh Tuấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 53,180,762

 
Mục này được 18822 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Anh Tuấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/01/1989
Nơi sinh: Hải Châu - Đà Nẵng
Quê quán Lệ Thủy - Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Website, Mobile
Lĩnh vực NC: Internet of Things
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống quản lý phòng máy thực hành máy tính tại Trường CĐ CNTT. Chủ nhiệm: Phan Trọng Thanh. Thành viên: Nguyễn Anh Tuấn. Mã số: T2017-07-09. Năm: 2017. (Feb 1 2018 3:03PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và phát triển hệ thống học trực tuyến trên nền tảng Bigbluebutton. Chủ nhiệm: Nguyễn Anh Tuấn. Mã số: T2016-07-08. Năm: 2016. (Mar 5 2017 7:43PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống tổ chức và quản lý hội thảo khoa học, công nghệ cho các trường cao đẳng, đại học. Chủ nhiệm: Nguyễn Anh Tuấn. Mã số: T2015-07-05. Năm: 2015. (Jan 13 2016 11:48AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu công nghệ HTML5 trên nhiều nền tảng điện thoại di động thông minh và xây dựng ứng dụng phục vụ hỗ trợ giảng viên trong công tác giảng dạy. Chủ nhiệm: Nguyễn Anh Tuấn. Mã số: 2013-07-09. Năm: 2013. (Oct 11 2014 12:42AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Build a Laboratory management system at Danang of College of Information Technology. Tác giả: Thanh Phan Trong, Tuan Nguyen Anh. Hội thảo Khoa học Quốc Gia: Công nghệ Thông tin & Ứng dụng trong các Lĩnh vực Lần thứ 6. Số: ISBN: 978-604-80-2853-4. Số: 6. Trang: 10-16. Năm 2017. (Feb 1 2018 3:05PM)
[2]Bài báo: R-IoT: A Framework for IoTs Reconfiguration in Cloud. Tác giả: Tuan Nguyen Anh, Quan Le Trung, Bang Tran Hai and Dang Huynh Van. Hội thảo Khoa học Quốc Gia: Công nghệ Thông tin & Ứng dụng trong các Lĩnh vực Lần thứ 6. Số: ISBN: 978-604-80-2853-4. Số: 6. Trang: 25-33. Năm 2017. (Feb 1 2018 3:07PM)
[3]Bài báo: Xây dựng giải pháp cửa thông minh "CIT Smart Door" trên nền tảng công nghệ không dây Bluetooth và ứng dụng di động Android. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Lã Trung Kiên. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 73 - Quyển 1. Trang: 1-10. Năm 2016. (Jan 13 2016 11:55AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu tích hợp công nghệ BigBlueButton vào vào hệ thống elearning để tổ chức học nhóm trực tuyến. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học CITA. Số: 5. Trang: 49. Năm 2016. (Mar 5 2017 7:37PM)
[5]Bài báo: CITA App: Một ứng dụng di động dành cho hội thảo khoa học CITA. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học CITA 2015 "CNTT và UD CNTT trong các lĩnh vực". Số: 4. Trang: 29. Năm 2015. (Jan 13 2016 12:03PM)
[6]Bài báo: Lập lịch tác vụ trong môi trường tính toán đám mây dựa trên ràng buộc thời hạn. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn; Lê Văn Sơn ; Nguyễn Hoàng Hà; Lê Thành Công. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 85 - Quyển 2. Trang: 90-98. Năm 2014. (Apr 14 2015 10:05AM)
[7]Bài báo: Lập lịch trong môi trường tính toán đám mây trên cơ sở thuật toán tối ưu hóa đàn kiến. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn; Lê Văn Sơn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học CITA. Số: 3. Trang: 10-18. Năm 2014. (Jan 13 2016 12:02PM)
[8]Bài báo: Xây dựng ứng dụng HTML5 trên các nền tảng điện thoại hỗ trợ công tác học tập, giảng dạy. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học CITA. Số: 2. Trang: 24-31. Năm 2013. (Jan 13 2016 12:01PM)
[9]Bài báo: On the Efficiency of using Restful WS in developing mobile applications. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học CITA. Số: 2. Trang: 15-23. Năm 2013. (Jan 13 2016 11:58AM)
[10]Bài báo: Research and Design on the Dispatch Management Software. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Dương Thị Mai Nga. Kỷ yếu Hội thảo khoa học CITA. Số: 2. Trang: 21-29. Năm 2013. (Jan 13 2016 12:00PM)
[11]Bài báo: Luận bàn hiệu năng của việc sử dụng Restful WS trong phát triển ứng dụng di động. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ, ĐHĐN. Số: 73 - Quyển 2. Trang: 129-138. Năm 2013. (May 5 2014 3:08PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý công văn & điều hành. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Dương Mai Nga. Tạp chí Khoa học Công nghệ, ĐH Đà Nẵng. Số: 73 - Quyển 2. Trang: 95-103. Năm 2013. (May 5 2014 3:08PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: RFL-IoT: an IoT Reconfiguration Framework Applied Fuzzy Logic for Context Management. Authors: Tuan Nguyen-Anh, Quan Le-Trung. IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (IEEE-RIVF 2019). No: 10. Pages: 30-38. Year 2019. (Dec 25 2018 8:49AM)
[2]Article: An IoTs Reconfiguration Framework with Intelligent Context Management. Authors: Tuan Nguyen-Anh, Quan Le-Trung. IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics (IEEE ICCE). Indexed in Scopus. ISBN for IEEEXPLORE (online): 978-1-5386-3679-4, ISBN for USB: 978-1-5386-3677-0, ISBN for PRINT: 978-1-5386-3678-7. No: 7. Pages: 9-16. Year 2018. (May 30 2018 5:05PM)
[3]Article: Towards a Cloud-based Framework for Reconfiguration in Internet of Things. Authors: Tuan Nguyen-Anh. The International Conference on Building Smart Cities in Vietnam – Vision and Solutions. ISBN: 978-604-76-1628-2. No: 2. Pages: 41-49. Year 2018. (Aug 10 2018 8:47PM)
[4]Article: Smart door lock system using Bluetooth technology & Raspi Pi3. Authors: Nguyen Anh Tuan, Nguyen Le Tung Khanh, Phan Trong Thanh. The 2018 International Conference on Smart Schools - ICSS 2018 - ISBN: 978-604-79-2000-6. No: 2. Pages: 40-48. Year 2018. (Nov 22 2018 7:15AM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 11 2014 12:32AM)(May 12 2015 3:21PM)(Jan 13 2016 12:04PM)(Oct 11 2014 12:34AM)(Oct 11 2014 12:35AM)(Oct 11 2014 12:36AM)
[1]Giáo trình Lập trình NodeJS
Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2017.
[2]Giáo trình Lập trình ứng dụng trên di động Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2016.
[3]Giáo trình lập trình Android Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2014.
[4]Giáo trình Lập trình căn bản Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2014.
[5]Giáo trình Website Thương mại Điện tử
Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2014.
[6]Giáo trình Công nghệ Web
Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. Năm 2013.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải Ba Cuộc thi bắn pháo hoa trên máy tính 2011

 Công nghệ thông tin

 2011

 02/GCN-BTCPHMY

 Sở Thông tin Truyền Thông Thành phố Đà Nẵng

marriage affairs open i want an affair
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Số: 2189/QĐ-UBND. Năm: 2011.
[2] Bằng khen của Sở Thông Tin Truyền Thông Thành phố Đà Nẵng. Số: 02/GCN-STTTT. Năm: 2011.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014.
[4] Bằng khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 4426-QĐKT. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn