Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,892,415

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Build a Laboratory management system at Danang of College of Information Technology. Tác giả: Thanh Phan Trong, Tuan Nguyen Anh. Hội thảo Khoa học Quốc Gia: Công nghệ Thông tin & Ứng dụng trong các Lĩnh vực Lần thứ 6. Số: ISBN: 978-604-80-2853-4. Số: 6. Trang: 10-16. Năm 2017. (Feb 1 2018 3:05PM)
[2]Bài báo: R-IoT: A Framework for IoTs Reconfiguration in Cloud. Tác giả: Tuan Nguyen Anh, Quan Le Trung, Bang Tran Hai and Dang Huynh Van. Hội thảo Khoa học Quốc Gia: Công nghệ Thông tin & Ứng dụng trong các Lĩnh vực Lần thứ 6. Số: ISBN: 978-604-80-2853-4. Số: 6. Trang: 25-33. Năm 2017. (Feb 1 2018 3:07PM)
[3]Bài báo: Xây dựng giải pháp cửa thông minh "CIT Smart Door" trên nền tảng công nghệ không dây Bluetooth và ứng dụng di động Android. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Lã Trung Kiên. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 73 - Quyển 1. Trang: 1-10. Năm 2016. (Jan 13 2016 11:55AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu tích hợp công nghệ BigBlueButton vào vào hệ thống elearning để tổ chức học nhóm trực tuyến. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học CITA. Số: 5. Trang: 49. Năm 2016. (Mar 5 2017 7:37PM)
[5]Bài báo: CITA App: Một ứng dụng di động dành cho hội thảo khoa học CITA. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học CITA 2015 "CNTT và UD CNTT trong các lĩnh vực". Số: 4. Trang: 29. Năm 2015. (Jan 13 2016 12:03PM)
[6]Bài báo: Lập lịch tác vụ trong môi trường tính toán đám mây dựa trên ràng buộc thời hạn. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn; Lê Văn Sơn ; Nguyễn Hoàng Hà; Lê Thành Công. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 85 - Quyển 2. Trang: 90-98. Năm 2014. (Apr 14 2015 10:05AM)
[7]Bài báo: Lập lịch trong môi trường tính toán đám mây trên cơ sở thuật toán tối ưu hóa đàn kiến. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn; Lê Văn Sơn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học CITA. Số: 3. Trang: 10-18. Năm 2014. (Jan 13 2016 12:02PM)
[8]Bài báo: Xây dựng ứng dụng HTML5 trên các nền tảng điện thoại hỗ trợ công tác học tập, giảng dạy. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học CITA. Số: 2. Trang: 24-31. Năm 2013. (Jan 13 2016 12:01PM)
[9]Bài báo: On the Efficiency of using Restful WS in developing mobile applications. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học CITA. Số: 2. Trang: 15-23. Năm 2013. (Jan 13 2016 11:58AM)
[10]Bài báo: Research and Design on the Dispatch Management Software. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Dương Thị Mai Nga. Kỷ yếu Hội thảo khoa học CITA. Số: 2. Trang: 21-29. Năm 2013. (Jan 13 2016 12:00PM)
[11]Bài báo: Luận bàn hiệu năng của việc sử dụng Restful WS trong phát triển ứng dụng di động. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ, ĐHĐN. Số: 73 - Quyển 2. Trang: 129-138. Năm 2013. (May 5 2014 3:08PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý công văn & điều hành. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Dương Mai Nga. Tạp chí Khoa học Công nghệ, ĐH Đà Nẵng. Số: 73 - Quyển 2. Trang: 95-103. Năm 2013. (May 5 2014 3:08PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: RFL-IoT: an IoT Reconfiguration Framework Applied Fuzzy Logic for Context Management. Authors: Tuan Nguyen-Anh, Quan Le-Trung. IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (IEEE-RIVF 2019). No: 10. Pages: 30-38. Year 2019. (Dec 25 2018 8:49AM)
[2]Article: An IoTs Reconfiguration Framework with Intelligent Context Management. Authors: Tuan Nguyen-Anh, Quan Le-Trung. IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics (IEEE ICCE). Indexed in Scopus. ISBN for IEEEXPLORE (online): 978-1-5386-3679-4, ISBN for USB: 978-1-5386-3677-0, ISBN for PRINT: 978-1-5386-3678-7. No: 7. Pages: 9-16. Year 2018. (May 30 2018 5:05PM)
[3]Article: Towards a Cloud-based Framework for Reconfiguration in Internet of Things. Authors: Tuan Nguyen-Anh. The International Conference on Building Smart Cities in Vietnam – Vision and Solutions. ISBN: 978-604-76-1628-2. No: 2. Pages: 41-49. Year 2018. (Aug 10 2018 8:47PM)
[4]Article: Smart door lock system using Bluetooth technology & Raspi Pi3. Authors: Nguyen Anh Tuan, Nguyen Le Tung Khanh, Phan Trong Thanh. The 2018 International Conference on Smart Schools - ICSS 2018 - ISBN: 978-604-79-2000-6. No: 2. Pages: 40-48. Year 2018. (Nov 22 2018 7:15AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn