Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 55,391,805

 Nghiên cứu tích hợp công nghệ BigBlueButton vào vào hệ thống elearning để tổ chức học nhóm trực tuyến
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Tuấn
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học CITA; Số: 5;Từ->đến trang: 49;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Học trực tuyến là một xu hướng và giải pháp cho giáo dục tương lai. Rất nhiều lớp học trực tuyến được tổ chức trong thời gian qua bởi nhiều cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, những giải pháp này cơ bản chưa giải quyết triệt để vấn đề giảng dạy theo thời gian thực giữa những giáo viên và sinh viên, học viên ở những vị trí địa lý khác nhau. Bài báo tập trung vào việc khảo sát các giải pháp hiện nay để triển khai về lớp học trực tuyến và quá trình nghiên cứu cài đăt, tích hợp BigBlueButton với hệ thống elearning. Kết quả thực nghiệm cho thấy việc triển khai hệ thống học trực tuyến thành công, chạy ổn định có ngay và sử dụng được ngay với chi phí đầu tư thấp.
ABSTRACT
Learning online is a trend and a solution for the future of education, many online classes are organized in recent years by many educational institutions. However, these solutions have not solved basic to teaching issues in real time between the teacher and students, participants in different geographical locations. The article focuses on the examination of existing solutions to deploy the online classroom and process installations for research, system integration BigBlueButton with elearning. Experimental results show that the implementation of successful online system, running stable now and used immediately with low investment.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn