Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,652,127

 RFL-IoT: an IoT Reconfiguration Framework Applied Fuzzy Logic for Context Management
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tuan Nguyen-Anh, Quan Le-Trung
Nơi đăng: IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (IEEE-RIVF 2019). Indexed in Scopus, ISI. ISBN for IEEEXPLORE (online): 978-1-5386-9313-1; Số: 10;Từ->đến trang: 30-38;Năm: 2019
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn