Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,603,493

 Luận bàn hiệu năng của việc sử dụng Restful WS trong phát triển ứng dụng di động
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Tuấn
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ, ĐHĐN; Số: 73 - Quyển 2;Từ->đến trang: 129-138;Năm: 2013
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Điện thoại thông minh hiện nay đang dần trở nên phổ biến. Xu hướng các ứng dụng di động truy xuất cơ sở dữ liệu sử dụng Web Service [1] cũng trở nên rất phổ biến. Tuy nhiều vẫn còn nhiều điểm hạn chế của các thiết bị di động thông minh hiện nay, chẳng hạn như khả năng lưu trữ tài nguyên hạn chế, tốc độ xử lý thấp, bộ nhớ, pin hạn chế và kết nối không dây chậm. Các ứng dụng di động hiện nay đa phần đều sử dụng dịch vụ Web Service theo cách truyền thống được xây dựng dựa trên giao thức SOAP [2], một giao thức cần nhiều dung lượng tài nguyên và thời gian để đáp ứng. Điều này dẫn đến phải xây dựng một kiểu web service mới so với web service truyền thống phục vụ cho các ứng dụng di động, cụ thể đó chính là web service bằng REST. Bài viết này tập trung vào việc đánh giá hiệu suất của các RESTFUL web services so với SOAP web service truyền thống.
ABSTRACT
Smartphone is very popular at present. Trends of mobile application in accessing database using web service also become very popular. However, there are currently many limited points of smart phone equipment; for examples, limited resource storage capability, low-speech handling, limited memory and battery and slow wireless connection. The current mobile applications mostly using a Web Service in a traditional way are based on the SOAP procedure, which needs a great deal of resources capacity and time to satisfy. This leads to the building of a newer kind of Website Service than the traditional one used for mobile application, which is concretely the REST band web service. This article focuses on the estimation of the efficiency of RESTful web services in comparison with the traditional SOAP web service.unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn