Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Số: 2189/QĐ-UBND. Năm: 2011.
[2] Bằng khen của Đoàn Đại học Đà Nẵng. Số: 97 QĐ/ĐHĐN-ĐTN. Năm: 2013.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014.
[4] Bằng khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 4426-QĐKT. Năm: 2015.
[5] Bằng khen của Thành Đoàn Đà Nẵng. Số: 189/NQ-KT. Năm: 2017.
[6] Bằng khen của Công đoàn Đại học Đà Nẵng. Số: 69 QĐ/CĐĐHĐN. Năm: 2018.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3744/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn