Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,827,588

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xây dựng phân hệ xếp lịch thi và tích hợp vào hệ thống Moodle tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Vũ Hà Tuấn Anh*
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 108. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn