Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,321,493

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Cách mạng công nghiệp 4.0 - Xu hướng thế giới và giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả: Phan Trọng An, phan Như Hiền. Hội thảo quốc tế "Thương mại và phân phối" lầm 2. Số: 978-604-60-3150 - 5. Trang: 746-751. Năm 2020. (Jun 22 2020 1:47PM)
[2]Bài báo: Liên kết chuỗi trong phát triển cà phê bền vững. Tác giả: Phan Trọng An; Phan Như Hiền. Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên" lần 2 năm 2018. Số: 978-604-60-2782-9. Trang: 343 - 346. Năm 2018. (Aug 30 2018 1:17PM)
[3]Bài báo: Giải pháp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu cho cà phê Tây Nguyên. Tác giả: Phan Trọng An; Phan Như Hiền, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng. Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên" lần 2 năm 2018. Số: 978-604-60-2782-9. Trang: 347 - 351. Năm 2018. (Aug 30 2018 1:28PM)
[4]Bài báo: Giải pháp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu cho nông sản Việt nam. Tác giả: Phan Trọng An. Hội thảo quốc tế "Thương mại và phân phối" lầm 1 năm 2018. Số: 978-604-60-2860 -4. Trang: 334-342. Năm 2018. (May 28 2019 9:47AM)
[5]Bài báo: Kinh nghiệm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở Nhật Bản và bài học rút ra cho Việt Nam. Tác giả: Phan Trọng An. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2(19). Trang: 1 đến 4. Năm 2007. (Oct 28 2016 6:54AM)
[6]Bài báo: - Đánh giá xúc tiến bán hàng trong kinh doanh của Doanh nghiệp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHĐN, 1(5)-2004. Tác giả: Phan Trọng An. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1(5). Trang: 25-27. Năm 2004. (Dec 31 2010 9:24AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn