Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,236,978

 Liên kết chuỗi trong phát triển cà phê bền vững
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Trọng An; Phan Như Hiền
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên" lần 2 năm 2018; Số: 978-604-60-2782-9;Từ->đến trang: 343 - 346;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết tập trung nghiên cứu xác định cấu trúc chuỗi giá trị cà phê, đánh giá cách thức tổ chức sản xuất, vận hành chuối liên kết từ đó đề xuất một số giải pháp liên kết chuỗi theo hướng bền vững, hiệu quả. Làm rõ vai trò của Hợp tác xã trong chuỗi liên kết, trong đó trách nhiệm của hộ nông dân (nông hộ) trong Hợp tác xã quyết định sự thành công của Hợp tác xã. Các nông hộ cần thực hiện theo đúng quy chế chung của Hợp tác xã theo hướng thâm canh hợp lý, tuân thủ quy trình sản xuất và thống nhất trong tiêu thụ sản phẩm nhằm hướng tới mục tiêu chung: Xây dựng ngành cà phê Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, mang lại giá trị gia tăng cao, nâng cao thu nhập cho nông hộ, doanh nghiệp và các tác nhân trong chuỗi giá trị cà phê.
ABSTRACT
This article studies the structure of coffee value chain, evaluates the production process and the connecting chains, thus recommends some solutions for connecting chains in a sustainable and efficient way. In addition, the paper points out the importance of cooperative societies, in which the responsibility of each family in the society plays a determining role in the success of the society. Farmers should follow the general regulations of the cooperative society; they should apply proper irrigation, compliance with the production process and consistency in consumption of products in order to achieve the common goal of the Vietnamese coffee industry: developing a modern and sustainable industry, bringing high added value, improving income for farmers, enterprises and other bodies in the coffee value chain.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn