Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,321,213

 Cách mạng công nghiệp 4.0 - Xu hướng thế giới và giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Trọng An, phan Như Hiền
Nơi đăng: Hội thảo quốc tế "Thương mại và phân phối" lầm 2; Số: 978-604-60-3150 - 5;Từ->đến trang: 746-751;Năm: 2020
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
- Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp 4.0, đó là sự kết hợp cao độ giữa hệ thống siêu kết nối vật lý và kỹ thuật số với tâm điểm là internet, vạn vật kết nối (IoT) và trí tuệ nhân tạo. Cách mạng công nghiệp 4.0 với hệ thống kỹ thuật số hóa, hướng đến giải phóng con người khỏi công việc trí tuệ. Trong bài viết này, tác giả giới thiệu về: Cách mạng công nghiệp 4.0 và tầm ảnh hưởng của nó; xu hướng phát triển công nghiệp 4.0 trên thế giới; Việt Nam và mức độ kỹ thuật số hóa, cùng một số ý kiến về định hướng của nhà nước, giải pháp cho doanh nghiệp trong việc thúc đẩy kỹ thuật số hóa trong sản xuất kinh doanh. - Từ khóa: Công nghiệp 4.0, ảnh hưởng, giái pháp, doanh nghiệp.
ABSTRACT
- Abstract: Industry 4.0, or the Fourth industrial revolution, is the combination of Cyber – physical systems (CPS), digital systems, the Internet, the Internet of Things (IoT), and Artificial intelligence (AI). With the support of smart digitalization, Industry 4.0 plays a crucial role in improving business performance and creating value for consumers. In this paper, the author aims to explore the concept of Industry 4.0 and its impact, the developing trends within Industry 4.0 across the world and within Vietnam, and the digitalization of business enterprises. It will also offer some suggestions for how governments and enterprises alike could foster greater digitalization in manufacturing and business. - Key words: Industry 4.0, impact, solutions, enterprises
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn