Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,320,286

 - Đánh giá xúc tiến bán hàng trong kinh doanh của Doanh nghiệp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHĐN, 1(5)-2004.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Trọng An
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 1(5);Từ->đến trang: 25-27;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo đưa ra những phương pháp và chỉ tiêu đánh giá hoạt động xúc tiến bán hàng cho các doanh nghiệp giúp nhà quản trị đánh giá và lựa chọn hoạt động xúc tiến bán hiệu quả.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn