Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,071,597

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Giải pháp hỗ trợ du khách kiếm điểm du lịch theo hướng. Tác giả: Trần Hoàng Vũ, Hoàng Bá Đại Nghĩa, Lê Viết Trương. Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh. Trang: 40-51. Năm 2019. (Jul 13 2020 8:08AM)
[2]Tham luận: Mô phỏng điều khiển nhà thông minh trên phần mềm Cisco Packet Tracer. Tác giả: Hoàng Bá Đại Nghĩa, Trần Thanh Hà. Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc gia, mã ISBN 978-604-80-4202-8 và Số đặc biệt của Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Trang: 277-284. Năm 2019. (Jul 13 2020 8:15AM)
[3]Bài báo: Ứng dụng công nghệ NFC xây dựng hệ thống thư viện mở quản lý sinh viên đến thư viện bằng thẻ thư viện đa năng. Tác giả: Hoàng Bá Đại Nghĩa, Trần Quốc Ân, Nguyễn Trọng Các2. Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ. Số: ISSN 1859-4190. Trang: 30-36. Năm 2019. (Aug 16 2019 10:25AM)
[4]Bài báo: Giải pháp xây dựng hệ thống quản lý và thu phí tiện ích cho người dân và du khách bằng thẻ du lịch đa năng. Tác giả: Trần Hoàng Vũ, Hoàng Bá Đại Nghĩa. Tạp chí Khoa học và công nghệ ĐHĐN. Số: Vol. 17, No. 1.2 2019. Trang: 80-84. Năm 2019. (May 20 2019 10:06AM)
[5]Bài báo: Ứng dụng công nghệ rfid tích hợp iot trong quản lý phòng thí nghiệm đa chức năng. Tác giả: Trần Duy Chung, Hoàng Bá Đại Nghĩa. Tạp chí Khoa học và công nghệ ĐHĐN. Số: 11(12).2017, Quyển 2. Trang: 24-27. Năm 2017. (May 20 2019 9:58AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Solutions for Deployment of Traffic Warning System Through City’s Traffic Camera System. Authors: Hoang Ba Dai Nghia, Huynh Nhat Nam, Nguyen Van Dang. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). No: Vol. 8 Issue 04. Pages: 177-181. Year 2019. (May 20 2019 10:15AM)
[2]Presentations: Overall structural system solution for supporting services and tourists management oriented on smart City in Vietnam. Authors: Tran Hoang Vu, Nghia Hoang Ba Dai, Hong Nguyen Thi Khanh, Dong Nguyen Vo Quang. Proceedings of the Ninth International Symposium on Information and Communication Technology Published by ACM - DL) - Scopus. Pages: 430 - 435. Year 2018. (May 20 2019 10:09AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn