Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,214

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô hình hóa và mô phỏng tương tác cơ – nhiệt giữa đệm xe lăn và mông – đùi cơ thể người sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: ThS. Bùi Hệ Thống*; TS. Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 89. Năm 2018. (Feb 22 2019 8:58AM)
[2]Bài báo: Mô phỏng sự tương tác giữa đệm xe lăn và mông - đùi cơ thể người sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Bùi Hệ Thống*, Nguyễn Lê Văn, Võ Quang Trường, Tào Quang Bảng. Proceeding of the 5th National Conference on Mechanical Science & Technology. Số: ISBN: 978-604-67-1103-2. Trang: 176-184. Năm 2018. (Nov 25 2018 10:52AM)
[3]Bài báo: Xác định trường biến dạng trên toàn bộ chi tiết mối hàn bằng phương pháp tương quan ảnh số. Tác giả: Tào Quang Bảng, Bùi Hệ Thống. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: ISSN 1859-1531. Trang: 1-4. Năm 2018. (Nov 26 2018 9:31PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Design and Fabrication a Lightweight Spring Made of Natural Rubber for a Motorcycle’s Shock Absorber. Authors: V. Mann; C. Dechwayukul; W. Thongruang; H-T. Bui. International Journal of Automotive and Mechanical Engineering. No: 17. Pages: 7758-7770. Year 2020. (Jun 5 2020 10:09AM)
[2]Article: Modeling and experimental of the mechanical behavior of seat cushion for wheelchair users. Authors: H-T. Bui, L-V. Nguyen, K. Debray, Q-B. Tao, P. Lestriez. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. No: 1757-8981. Pages: 66-73. Year 2019. (Feb 11 2019 12:26AM)
[3]Article: Study of Surface Roughness of Electronic Substrate on Abrasive Belt Grinding. Authors: Q.B. Tao, M.T. Tran, H-T. Bui. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. No: 1757-8981. Pages: 89-93. Year 2019. (Feb 11 2019 12:29AM)
[4]Article: The Effect of Cutting Parameters on Surface Roughness of C45 Carbon Steel by Experimental Design Method. Authors: Van - Nguyen Le, He - Thong Bui. International Journal of Engineering Research & Technology. No: 8 (10). Pages: 35-38. Year 2019. (Nov 7 2019 8:31AM)
[5]Article: The Evaluation of the Interaction Between Human Buttocks Thighs and Wheelchair Seat Cushion to Prevent Pressure Ulcers Using Finite Element Analysis. Authors: H-T. Bui, P. Lestriez, T-N.P. Nguyen, L-V. Nguyen, Q-B. Tao, K. Debray, H-V.T. Nguyen and R. Taiar. Advances in Intelligent Systems and Computing. No: ISSN: 2194-5357. Pages: 904-910. Year 2019. (Nov 25 2018 11:54AM)
[6]Presentations: Prediction and prevention of pressure ulcers in patients using wheelchairs. Authors: H-T. Bui, Q-B. Tao. The 17th International Symposium On Advanced Technology Engineering Innovaton for Sustainable Future. Pages: 70. Year 2018. (Nov 25 2018 6:06PM)
[7]Article: Biomechanical modeling of medical seat cushion and human buttock-tissue to prevent pressure ulcers. Authors: H.T. Bui, P. Lestriez, K. Debray, D. Pradon, E. Abdi, R. Taiar. Russian Journal of Biomechanics. No: No. 1; Vol. 22;. Pages: 37-47. Year 2018. (Jan 7 2018 2:10AM)
[8]Article: The prevention of pressure ulcers: biomechanical modelization and simulation of human seat cushion contributions. Authors: H.T. Bui, D. Pradon, P. Lestriez, K. Debray, R. Taiar. Springer as Lecture Notes in Mechanical Engineering. No: 80. Pages: 1157-1170. Year 2018. (Jan 7 2018 2:25AM)
[9]Article: Influence of different types of wheelchair cushions for pressure ulcers in view of the experimental approach. Authors: H.T. Bui, D. Pradon, P. Lestriez, K. Debray, R. Taiar, B. Guillon. Actapress Scientific Publishing Company Scientific & Technical. No: --. Pages: 164-167. Year 2017. (Jan 7 2018 2:38AM)
[10]Article: Use of an innovative pressure pad for the evaluation of six anti-decubitus cushions for wheelchair users. Authors: D. Pradon, K. Debray, H.T. Bui, P. Lestriez, E. Champion. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. No: 60. Pages: 12. Year 2017. (Jan 7 2018 2:18AM)
[11]Article: Infrared thermography applied to the study of the thermal behavior of wheelchair cushion. Authors: H. Pron, R. Taiar, H-T. Bui, P. Lestriez, G. Polodori. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. No: 20. Pages: 167-168. Year 2017. (Jan 7 2018 2:23AM)
[12]Presentations: Biomechanical modeling of medical seat cushion and human buttock tissue to prevent pressure ulcers. Authors: H.T. Bui, D. Pradon, P. Lestriez, K. Debray. 22nd Congress of the European Society of Biomechanics – ESB2016; Lyon. Year 2016. (Jan 7 2018 2:45AM)
[13]Presentations: Modélisation numérique de l’assise médicale spécifique à la formation d’escarres de pression. Authors: H.T. Bui, P. Lestriez, K. Debray, D. Pradon. 22ème Congrès français de mécanique - CFM2015. Year 2015. (Jan 7 2018 2:46AM)
[14]Presentations: Modeling and optimization of the wheelchair cushion for handicapped to improve the comfort and prevention ulcers pressure from a medical point of view. Authors: H.T, BUI. Journée des doctorants 2014. Year 2014. (Jan 22 2018 4:35PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn