Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,341

 Nghiên cứu TFP ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Bình*
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 8(93).2015;Từ->đến trang: 99;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trình độ của kỹ thuật, công nghệ, tổ chức quản lý, chất lượng của thể chế… trong tạo ra sản lượng của nền kinh tế, các công ty là yếu tố vô hình. Chúng được gọi là Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP). Đây là chủ đề luôn dành được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách trong bối cảnh phát triển của kinh tế tri thức đang chiếm ưu thể. Nghiên cứu này nhằm khái quát khung lý thuyết và phương pháp nghiên cứu về TFP trên thế giới và của Việt Nam, vận dụng các phương pháp đó để xác định TFP, những đóng góp của TFP vào tăng trưởng sản lượng ngành công nghiệp và nền kinh tế Quảng Nam từ đó kiến nghị được các hàm ý chính sách nhằm nâng cao TFP trong ngành công nghiệp nói riêng và nền kinh tế nó chung
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
The level of technology, management organisation, quality of institutions... in creating the output of the economy, of the company are intangible factors. They are called Total factor productivity (TFP). This topic always gains the attention of researchers and policy makers in the context when the development of the knowledge economy is dominant. This study aims to generalize the theoretical framework and methodology of TFP in the world and in Vietnam. It also applies the method to determine TFP, the contribution of TFP to output growth of Quang nam industries and economy,Based on this, recommendations are given to policy implications for improving TFP in industry in particular and the economy in general.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn