Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,878,880

 Hình thành và phát triển dịch vụ bảo hiểm chăn nuôi tại vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Quang Bình
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phát triển dịch vụ tài chính tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” Đà Nẵng 2005; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2005
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn