Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,422,085

 KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2013 – NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế - Chính trị thế giới; Số: 1(201) 1-/2013;Từ->đến trang: 71-80;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Năm 2012 đã qua, Kinh tế Việt Nam đã có những thành tựu như ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế đạt mức 5.03%, việc điều hành vĩ mô đã tích cực hơn…. Tuy nhiên sự phát triển kinh tế vẫn còn bộc lộ nhiều yếu kém thể hiện ở mức sản lượng thấp hơn dự kiến, động lực cho tăng trưởng kinh tế yếu, các cân đối vĩ mô vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro… Năm 2013, các mục tiêu được đặt ra bao gồm: Tăng trưởng GDP khoảng 5.5%, Kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%, Tỷ lệ nhập siêu khoảng 8%, Bội chi ngân sách nhà nước không quá 4.8% GDP, Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 8%, Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 30% GDP. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới năm 2013 có nhiều dấu hiệu tốt lên nhưng chưa phục hồi sau suy thoái và ẩn chứa nhiều yếu tố dẫn tới một cuộc suy thoái thì việc nhận diện cho được các thách thức và đề ra các giải pháp cho kinh tế VN là rất cần thiết cho chặng đường tiếp theo. Đây cũng chính là mục tiêu của bài viết này.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
2012 has passed, Vietnam Economy has achievements as macroeconomic stability, economic growth reached 5:03%, the operator has a more positive macro .... However, economic growth still reveals many weaknesses reflected in the lower than expected output, the driving force for economic growth, weak balance the potential macro risks ... in 2013, the targets set include GDP growth of about 5.5%, exports increased by 10%, rate of approximately 8% deficit, the state budget deficit does not exceed 4.8% of GDP, growth rate of consumer prices (CPI) of about 8%, Total capital investment in the development of society through about 30% of GDP. In the context of the world economic situation in 2013 is much better, but no signs of recovering from the recession and hidden factors lead to a recession, the identifier for the challenges and proposed solutions for VN's economic measures are necessary for the next journey. This is the goal of this article.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn