Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,398,248

 Manufacturing tolerance analysis based on the Model of Manufactured Part and Monte Carlo simulation with experimental data
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui M. H., Sergent A., Villeneuve F.
Nơi đăng: 12th CIRP Conference on Computer Aided Tolerancing - Hudderfield - England; Số: ;;Từ->đến trang: ;;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Tolerance analysis has been the topic of a numerous research publications in the recent past. It is a method to evaluate the quality of products in term of functional tolerances. Tolerance analysis of a manufacturing process is usually based on trial-and-error runs or simulations with theoretical input variables. This paper proposes the mathematical formulations that are obtained from the Model of Manufactured Part (MMP). These formulations are then used in a Monte Carlo simulation in which the input variables are based on experimental data. It allows to validate process plans or to define achievable tolerances of a batch of machined parts for a given process plan and rejected parts per million (ppm).
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn