Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,935,750

 Tác động của năng lực lãnh đạo đến kết quả hoạt động doanh nghiệp tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực Tây Nguyên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Thị Minh Thu
Nơi đăng: kỷ yếu hội thảo quốc gia "phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên" lần 3 năm 2019: Nxb Nông nghiệp; Số: 1;Từ->đến trang: 234-242;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn