Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,321,881

 The Impact of Enterprise Culture to Quality Management in Lilama
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Thi Minh Thu , Tran Thi Ngan Ha , Phan Thi Yen Lai , Nguyen Thi Thu Hien
Nơi đăng: Saudi Journal of Business and Management Studies; Số: Vol-3, Iss-5 (May, 2018):;Từ->đến trang: 540-545;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Since 1992, the concept of group culture has been under the influence of globalization. Corporate culture is frequently studied in multinational companies called cultural management. The expansion of the new market in the field of machine installation has made a great development of LILAMA. This paper examines the relationship between corporate culture and comprehensive quality management in LILAMA where contractor projects have been awarded contracts with high-value contracts. Data collected from 10 companies directly produced by Lilama were analyzed by using the Sem model. The results show that corporate culture impact on overall quality management, thus setting out management measures that create a competitive advantage for LILAMA and apply to other enterprises in Vietnam
ABSTRACT
Since 1992, the concept of group culture has been under the influence of globalization. Corporate culture is frequently studied in multinational companies called cultural management. The expansion of the new market in the field of machine installation has made a great development of LILAMA. This paper examines the relationship between corporate culture and comprehensive quality management in LILAMA where contractor projects have been awarded contracts with high-value contracts. Data collected from 10 companies directly produced by Lilama were analyzed by using the Sem model. The results show that corporate culture impact on overall quality management, thus setting out management measures that create a competitive advantage for LILAMA and apply to other enterprises in Vietnam
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn