Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,133,559

 ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY TO SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND PROVIDE A MODEL OF SUCCESSFUL E-HRM ADAPTION FACTORS IN DIGITAL TRANSFORMATION
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Thị Minh ThuNguyễn Thị Bích Thu
Nơi đăng: THE 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS COMMERCE AND DISTRIBUTION - CODI 2022; Số: 3;Từ->đến trang: 642-656;Năm: 2022
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn