Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,936,757

 ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Thị Minh Thu, Nguyễn Thị Bích Thu, Phùng Thị Phước An, Đặng Thị Thạch
Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ - SỐ 3(14) - 2022; Số: 3;Từ->đến trang: 23-30;Năm: 2022
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Theo thống kê, đến thời điểm 1/9/2021, toàn TP. Đà Nẵng có 31.956 doanh nghiệp vừa và nhỏ, có 538 doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể và hơn 2.200 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các doanh nghiệp còn lại phải thực hiện hàng loạt giải pháp tình thế mang tính tiết kiệm mới có thể duy trì hoạt động. Có nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân thiếu năng lực quản lý và trình độ nguồn nhân lực thấp, đặc biệt là ở thị trường rộng lớn thành phố Đà Nẵng. Nhận thức được tầm quan trọng này, nghiên cứu đã thu thập được 300 quan sát ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ và kiểm định thông qua mô hình SEM mối quan hệ ảnh hưởng của công nghệ thông tin đến quản trị nguồn nhân lưc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành Phố Đà Nẵng. Kết luận của nghiên cứu có thể rút ra là “Khi công nghệ thông tin có mức độ đáp ứng về các công tác của quản trị nguồn nhân lực càng tốt thì sự phát triển tổ chức của doanh nghiệp cũng sẽ khả quan hơn”.
ABSTRACT
According to statistics, as of September 1, 2021, the whole city. Da Nang has 31,956 small and medium-sized enterprises, 538 enterprises are in the process of dissolution and more than 2,200 enterprises have temporarily suspended operations due to the impact of the COVID-19 epidemic, the remaining businesses have to implement a series of solutions. Only in a thrifty situation can it continue to operate. There are many different reasons, including lack of management capacity and low level of human resources, especially in the large market of Da Nang city. Recognizing this importance, the study has collected 300 observations in small and medium enterprises and tested through SEM model the relationship of influence of information technology to human resource management at the enterprises. small and medium enterprises in Da Nang city. The conclusion of the study can be drawn that "When information technology has a better response to the tasks of human resource management, the organizational development of the enterprise will also be better".
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn