Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,934,967

 Ảnh hưởng của năng lực lãnh đạo đến văn hóa doanh nghiệp tạo động lực làm việc cho người lao động tại FPT Software Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Thị Minh Thu
Nơi đăng: Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ, Viện Hàn lâm KHXH VN; Số: 2;Từ->đến trang: 90-98;Năm: 2022
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng của cạnh tranh vô hình bằng năng lực lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp, song việc ý thức đầu tư cho phát triển văn hóa doanh nghiệp và nhân lực vẫn còn chưa phát triển nhất là đối với các doanh nghiệp. Sau 16 năm hoạt động (từ 13/08/2005), FPT Software Đà Nẵng đã không ngừng lớn mạnh và trở thành công ty công nghệ thông tin có quy mô lớn nhất miền Trung. Trong 3 năm gần đây, FPT Software Đà Nẵng là công ty có tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 70%/năm. Dữ liệu thu thập từ 320 lao động tại FPT Software Đà Nẵng được phân tích bằng cách sử dụng mô hình Sem. Kết quả cho thấy năng lực lãnh đạo có ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa doanh nghiệp (VHDN) tạo động lực làm việc cho người lao động tại FPT Software Đà Nẵng, từ đó đề ra một số hàm ý về công tác quản trị tạo lợi thế cạnh tranh cho FPT Software Đà Nẵng và ứng dụng các doanh nghiệp khác tại Việt Nam.
ABSTRACT
Currently, Vietnamese businesses have realized the importance of invisible competition with leadership capacity and corporate culture, but the awareness of investing in developing corporate culture and human resources is still not enough. especially for businesses. After 16 years of operation (from August 13, 2005), FPT Software Da Nang has continuously grown and become the largest information technology company in the Central region. In the last 3 years, FPT Software Da Nang is a company with an average growth rate of more than 70%/year. Data collected from 320 employees at FPT Software Da Nang is analyzed using the Sem model. The results show that leadership capacity has a direct influence on corporate culture (corporate culture) to motivate employees at FPT Software Da Nang, thereby suggesting some implications for management. competitive advantage for FPT Software Da Nang and other businesses in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn