Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,830,388

 Khảo sát từ ngữ nghề nghiệp của một số nghề thủ công mĩ nghệ ở Quảng Nam - Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Thị Thu Hương*; Bùi Trọng Ngoãn
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
; Số: Số 04(89).2015;Từ->đến trang: 66;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mỗi một cộng đồng người có những kinh nghiệm, nhận thức riêng trong quá trình lao động sản xuất. Những kinh nghiệm nhận thức đó đã được phản ánh vào ngôn ngữ dưới dạng truyền khẩu. Đó chính là từ ngữ nghề nghiệp. Bởi vậy, từ ngữ nghề nghiệp không chỉ phản ánh sinh hoạt nghề một cách đơn điệu mà nó còn thể hiện lối tư duy, cách suy nghĩ của cộng đồng người đó trong quá trình lao động sản xuất của mình. Trong bài viết này chúng tôi khảo sát từ ngữ nghề nghiệp của một số nghề thủ công mĩ nghệ ở Quảng Nam - Đà Nẵng như nghề đá Non Nước, nghề mộc Kim Bồng, nghề làm lồng đèn Hội An. Việc tìm ra đặc điểm cấu tạo, đặc điểm ngữ nghĩa và đặc điểm định danh của lớp từ ngữ đó sẽ giúp chúng ta hiểu được chiều sâu văn hóa – tư duy của những người thợ thủ công mĩ nghề thủ công mĩ nghệ ở Quảng Nam – Đà Nẵng.
ABSTRACT
Each community has professional experiences and perceptions during the process of production. These experiences and perceptions are reflected in their language transmitted orally They are career terms. Therefore, career terms not only reflect career activities but also the way of thinking of their community. In this article, we study the career terms in Quang Nam - Da Nang handicrafts such as Non Nuoc stone carving, Kim Bong carpentry, Hoi An lantern making career. Finding structure characteristics, semantic characteristics and identification features of career terms will help us understand the depth of culture and thinking of those who do handicrafts in Quang Nam - Da Nang.
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn