Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,222,294

 QUY LUẬT CHUYỂN NGHĨA ĐỂ CẤU TẠO TỪ MỚI THEO HAI PHƯƠNG THỨC ẨN DỤ, HOÁN DỤ TRONG HỆ THỐNG TỪ MỚI TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠI
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Trong Ngoan*, Ho Thi Duyen
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 6(103).2016;Từ->đến trang: 101;Năm: 2016
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong xã hội, luôn có những sự vật, hiện tượng, khái niệm mới xuất hiện [2]. Và khi có sự xuất hiện của những sự vật, hiện tượng, khái niệm mới, tất yếu sẽ có sự ra đời của từ mới. Do đó, sự xuất hiện từ mới là một quá trình sản sinh thường xuyên của ngôn ngữ học để làm giàu cho tiếng Việt, tuy nhiên các công trình nghiên cứu về vấn đề này chưa nhiều. Trong khi đó, hai cách chuyển nghĩa ẩn dụ từ vựng, hoán dụ từ vựng để tạo từ mới lại khá phổ biến và giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành cấu tạo từ mới. Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng, đa số từ mới được tạo thành bằng cách chuyển nghĩa đều sử dụng những đơn vị từ sẵn có mà không dùng đến những đơn vị tiềm năng. Để định danh sự vật, thể hiện đặc điểm, tính chất, trạng thái hay hoạt động của sự vật mới, người Việt luôn dùng những đơn vị từ có sẵn để kết hợp dựa theo quan hệ liên tưởng.
ABSTRACT
There always exist new things, phenomena, concepts in our society, which creates the introduction of new words. Therefore, the emergence of new word is a regular process of linguistics for the enrichment of Vietnamese. However, there are not many scientific studies of this issue. Meanwhile, two methods of changing metaphor and metonymy to create new words are very popular and play an important role in forming structure of new words. After carrying out the research, we find that the majority of new words which are formed by switching meaning use existing units, not potential units. In order to identify the object, show the features, characteristics, and states or operation of new things, Vietnamese people have used existing word units for combination based on associative relations. In addition, studying methods of word formation with metaphor and metonymy not only helps us exploit the depth of creating new word but also contributes to better understanding cognitive process as well as Vietnamese culture.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn