Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,222,377

 Lời đề từ trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thị Diệu Trang*; TS. Bùi Trọng Ngoãn
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 4(113).2017;Từ->đến trang: 59;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lời đề từ trong văn bản nghệ thuật được xem là một tín hiệu thẩm mĩ góp phần thể hiện tư tưởng, quan điểm, thái độ, tình cảm trong tác phẩm. Đây còn là dấu hiệu biểu hiện tài nghệ kết cấu tác phẩm thành một chỉnh thể nghệ thuật toàn vẹn của người nghệ sĩ. Việc tìm hiểu lời đề từ của văn bản nghệ thuật góp phần rất lớn vào quá trình khai thác nội dung ý nghĩa của toàn văn bản nghệ thuật cũng như việc nghiên cứu ngôn ngữ học văn bản. Tuy nhiên việc nghiên cứu về thành tố này vẫn chưa được chú ý đúng mức. Bài viết này đã tiến hành khảo sát lời đề từ trong các tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại ở hai phương diện: hình thức và nội dung nhằm đưa ra cái nhìn toàn diện cũng như đánh giá vai trò của lời đề từ trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam.
ABSTRACT
The epigraph in the art text is considered an aesthetic sign that contributes to the ideas, attitudes, and emotions of the work. This is also a sign of the performance of the composition of the work into a whole body of the artist’s art integrity. Understanding the epigraph in the art text contributes greatly to the exploitation of the meaning content of the whole text as well as the study of the text linguistics. However, not enough attention has been paid to research on this element. This essay examines the subject matter of modern Vietnamese literary works in two ways: form and content to give a holistic view as well as to evaluate the role of the text in the art text of Vietnamese literature.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn