Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,997,449

[1] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2018. Số: 2100/QĐ-BGDĐT. Năm: 04/6/2018.
[2] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng năm học 2017-2018. Số: 3046/QĐ-ĐHĐN. Năm: 07/9/2018.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2011-2012. Số: 6520/QĐ-ĐHĐN. Năm: 10/10/2012.
[4] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy 2017. Số: 1870-QĐ/VPTW. Năm: 17/10/2017.
[5] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng 2008. Năm: 2008.
[6] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng 2010. Năm: 2010.
[7] Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2005-2010). Năm: 2010.
[8] Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác nắm bắt dư luận xã hội năm 2018. Năm: 2018.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2010-2011. Số: 6065/QĐ-ĐHĐN. Năm: 24/10/2011.
[10] Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 1994-2014". Số: 7610/QĐ-UBND, ngày 25/10/2014. Năm: 25/10/2014.
[11] Giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Số: 538-QĐ/ĐU. Năm: 28/01/2019.
[12] Giấy khen của Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng về việc "Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác văn phòng cấp ủy năm 2014". Số: 597-QĐ/VPTU, ngày 29/12/2014. Năm: 29/12/2014.
[13] Giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015. Số: 159-QĐ/ĐU ngày 30/12/2015. Năm: 30/12/2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn