Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Research stress of lecture in Da Nang University, Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le My Dung Nguyen Thi Hang Phuong, Bui Van Van
Nơi đăng: The 1st International Conference on Education: Innovation and Development for Classrooms in The 21st Century (1st ICE 2020), UdonThani Universiry, Thailand. ISBN; Số: 1;Từ->đến trang: 122-126;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn