Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Livable city - liveable life: assessment of happiness of citizens of DaNang, a city in the central of vietnam – research for social and sustainable development
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Van Van 1. Nguyen Thi Hang Phuong, Le My Dung, Luu Thi Thuy
Nơi đăng: The 3rd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2018): Global Development with Environmental Sustainability, 49th Anniversary of the Royal Bestowal of Mahidol University's name and 130th Anniversary Celebration of Mahidol Un; Số: 1;Từ->đến trang: 222-226;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn