Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thiết kế bài giảng tâm lý học theo kỹ thuật dạy học hợp đồng
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Vân
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học giáo dục - Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN; Số: 5 - 2012;Từ->đến trang: 115-121;Năm: 2012
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chuyển đổi hình thức đào tạo từ niên chế sang đào tạo tín chỉ là thực hiện cuộc cách mạng nhằm nâng cao chất lượng cho nền giáo dục đại học. Đặc điểm của đào tạo tín chỉ là tăng thời lượng sinh viên tự học, tự nghiên cứu ở nhà có sự hướng dẫn, điều khiển của giảng viên, giảm thời lượng trên lớp của sinh viên. Kỹ thuật dạy học theo hợp đồng tạo điều kiện hình thành năng lực học tập độc lập, sáng tạo của người học, hiện thực hóa triết lý sinh viên tự học có điều khiển của giảng viên. Trong khuôn khổ bài báo, chúng tôi giới thiệu kỹ thuật dạy học theo hợp đồng trong dạy học Tâm lý học.
ABSTRACT
Transformation of adult education institutions to credit training is done in order to improve the quality revolution for university education. Credit characteristics of the training is to increase the self-study, self-study at home with the guidance and control of teachers, reducing time student in class. Contract-based learning techniques to facilitate the independent learning ability, creativity, realizing philosophy guided self-study of teacher. In the framework of this paper, we introduce contract-based learning techniques for the teaching of Psychology.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn