Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,292

 Nghiên cứu khử Clo của Clorofom trong nước bằng hạt nano lưỡng kim Fe/Cu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Bùi Xuân Vững*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 6(127).2018;Từ->đến trang: 17;Năm: 2018
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này các hạt nano-lưỡng kim Fe/Cu đã được điều chế và sử dụng để khử clorofom trong nước thành methane. Các hạt nano đã điều chế được đặc trưng bằng các phương pháp phân tích phổ nhiểu xạ tia X (XRD), phổ tán sắc năng lượng tia X (EDX) và chụp kính hiển vi điện tử tryền qua (TEM). Những yếu tố ảnh hưởng đến sự khử clorofom như pH, liều lượng hạt nano-lưỡng kim Fe/Cu và thời gian xử lý đã được khảo sát với các thí nghiệm được tiến hành trong các bình kín. Các kết quả thực nghiệm cho thấy sự khử clo của 50 mL dung dịch clorofom nồng độ 20 ppm đạt được hiệu suất phân hủy cao nhất 88,93% dưới những điều kiện thực nghiệm pH =3, liều lượng của các hạt nano 0,05 gam trong thời gian phản ứng 30 phút. Kết quả phân tích GC-MS của mẫu nước chứa 20 ppm clorofom trước và sau khi xử lý đã cho thấy không có sự tạo thành các sản phẩm chứa clo như CH2Cl2 và CH3Cl.
ABSTRACT
In this work, nano-Fe/Cu bimetallic particles are synthesized and used to reduce chloroform to methane in aqueous solution. The synthesized particles are characterized by X ray diffraction (XRD) pattern, Transmission electron microscopy (TEM) images and energy dispersive X ray (EDX) analysis. Such key parameters on the reduction of chloroform as pH, nano-Fe/Cu dosage, treatment time have been investigated. Closed batch experiments have been conducted for this investigation. Experimental results show that the de-chlorination of 50 mL of 20 ppm chloroform aqueous solution has the highest degradation efficiency of 88.93% under the experimental conditions such as pH = 3, reaction time of 30 minutes and nano-Fe/Cu dosage of 0.05 gram. GC-MS analysis for a 20 ppm chloroform aqueous solution before and after treatment has shown that there is no formation of such products containing chlorine as CH¬2Cl2 and CH3Cl.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn