Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,594

 A study of the reactive of hydroxyl radical toward acetic acid over a wide temperature range
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: V.G. Khamaganov, Xuan V.Bui, Shaun A. Carl, J.Peeters
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: International Symposium on Gas Kinetics; Số: 19;Từ->đến trang: 7-8;Năm: 2006
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn