Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,386

 So sánh hoạt tính oxi hóa của các hệ oxi hóa nâng cao Fe3+/C2O42-/H2O2/VIS, Fe2+/H2O2, Fe2+/H2O2/UV, H2O2/UV) trên thuốc nhuộm indanthren red fbb (IRF)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Xuân Vững, Phan Thị Thương Hoài
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng; Số: 5(54);Từ->đến trang: 95-101;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn