Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,211

 Phân hủy 2,4-diclophenol trong nước bằng hệ xúc tác đồng thể H2O2/Fe2+/UV (Fenton/UV)
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.c
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Xuan Vững, Nguyễn Thị Minh Trang
Nơi đăng: Tạp chí Khoa Học Công Nghệ Đại Học Đà nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: 12(61) Quyển 1/2012;Từ->đến trang: 145-152;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn