Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,077

 Nghiên cứu các quá trình oxi hóa xúc tác quang hóa đồng thể và dị thể nitro benzen và 2,4-diclophenol trong môi trường nước sử dụng nguồn bức xạ UV
Chủ nhiệm:  BÙI XUÂN VỮNG; Thành viên:  ThS. Trần Đức MạnhThS. Võ Thắng Nguyên
Số: B2009-ĐN03-45 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học
Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy các chất độc hại nitro benzen và 2,4-diclophenol trong môi trường nước như pH, nồng độ chất xúc tác, nhiệt độ, oxi hòa tan... đã được nghiên cứu. Các sản phẩm trung gian cung được xác định bằng phương pháp GC-MS.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn