Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 KHẢO CỨU QUI TRÌNH XÂY DỰNG THANG ĐO CÁC KHÁI NIỆM TIỀM ẨN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Cang
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Thống kê – Tin học ứng dụng”; Số: ISBN: 978 – 604 – 84 – 1862;Từ->đến trang: 12-20;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết nhằm mục đích làm rõ qui trình xây dựng thang đo các khái niệm tiềm ẩn. Thang đo kiểu Likert có từ năm mức điểm trở lên có tính năng như thang đo khoảng (Dunn-Rannkin, 1983). Các đo lường trong nghiên cứu khoa học phải thỏa mãn ba tiêu chí cần thiết là tính đơn hướng, độ tin cậy và giá trị. Trong xây dựng thang đo ngoài việc sử dụng các công cụ thống kê, phải dựa trên sự tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học khác mới bảo đảm tính khách quan của khoa học. Có thể sử dụng thang đo kiểu Guttman làm biến tiêu chuẩn để đánh giá giá trị đồng hành của một thang đo. Theo Tata và ctg (1999) nên sử dụng các biến nghiên cứu tiềm ẩn đã được tiền kiểm từ các nghiên cứu thực nghiệm trước đó để bảo đảm giá trị và độ tin cậy của chúng. Tuy nhiên, dù bất cứ trường hợp nào chúng ta cũng phải kiểm định độ tin cậy và giá trị của thang đo trước khi sử dụng.
ABSTRACT
The article aims to clarify the process of developing the scale for latent concepts. The Likert-type scale with five or more point descriptors has features such as a interval scale (Dunn-Rannkin, 1983). The measurement in scientific research must meet three criteria: unidimensionality, reliability, and validity. Apart from using statistical tools, building scales must be based on ideas of experts and other scientists to guarantee the objectivity of science. Likert and Guttman scales can be used as different methods in assessing the concurrent validity of a scale. According to Tata et al (1999), latent variables pre-assessed from previous experimental studies should be used to ensure validity and reliability of them. However, in any case we have to test the reliability and validity of scales before using them.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn