Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 KHUNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA THÀNH TÍCH ĐỔI MỚI ĐẾN LỢI THẾ CẠNH TRANH: ẢNH HƯỞNG ĐIỀU TIẾT CỦA LOẠI HÌNH KINH DOANH
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Cang
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Thống kê – Tin học ứng dụng”; Số: ISBN: 978 – 604 – 84 – 1862;Từ->đến trang: 414-423;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục tiêu của bài báo là xây dựng khung nghiên cứu nhằm khảo sát tác động khác nhau của Thành tích đổi mới từng bước và Thành tích đổi mới căn bản đến lợi thế cạnh tranh. Bài báo dựa trên tổng quan nghiên cứu để lựa chọn các biến và các thang đo phù hợp để xây dựng mô hình giúp trả lời được những câu hỏi nghiên cứu đặt ra. Hạn chế mà các nghiên cứu thực nghiệm trước đây gặp phải là không phân biệt được lợi thế cạnh tranh với thành tích cao đã được mô hình khắc phục thông qua sử dụng thang đo lợi thế cạnh tranh của Sigalas & ctg (2013b). Vướng mắc khi chuyển đổi thang đo năng lực cạnh tranh của Sigalas & ctg (2013b) sang thang đo lợi thế cạnh tranh được giải quyết một cách thỏa đáng. Hai biến tiềm ẩn bậc hai là Thành tích đổi mới từng bước và Thành tích đổi mới căn bản cho phép đo lường và giải thích rõ hơn tác động của hai loại thành tích đổi mới này đến lợi thế cạnh tranh.
ABSTRACT
The objective of the paper is to build a research framework to examine different impacts of incremental innovation performence and radical innovation performence on competitive advantage. The article is based on research overview to select variables and appropriate scales to build a model to help answering research questions posed. Restrictions encountered that did not differentiate competitive advantage and superior performance in earlier empirical studies have been overcomed through the use of competitive advantage scale of Sigalas & et al (2013b). Problems arise when converting the competitiveness scale of Sigalas et al (2013b) to competitive advantage scale are resolved in a satisfactory manner. Incremental innovation performence and radical innovation performence are two second-order latent variables that enable to measure and explain better the effect of these two types of performence on competitive advantage.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn