Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 KHUNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN ĐẾN LỢI THẾ CẠNH TRANH: VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA HIỆU SUẤT ĐỔI MỚI
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Cang, Châu Ngọc Tuấn
Nơi đăng: Review of International Business and Strategy; Số: Vol. 27 Issue: 3;Từ->đến trang: 335 – 351;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Mục đích - Mục đích của bài viết này là áp dụng một biến tiềm ẩn lợi thế cạnh tranh chính xác hơn để nghiên cứu tác động của quản lý chất lượng toàn diện đến lợi thế cạnh tranh của các công ty có trong bối cảnh suy yếu lợi thế cạnh tranh của các công ty từng nổi tiếng về quản lý chất lượng tuyệt vời. Nó cũng nhằm mục đích tìm một lời giải thích tốt hơn cho nguồn lợi thế cạnh tranh thông qua các biến trung gian. Thiết kế/phương pháp/cách tiếp cận - Các tác giả sử dụng phương pháp lặp bằng cách xem xét, phân tích, tổng hợp và tinh chỉnh trạng thái hiện tại của tài liệu và đề xuất một khung nghiên cứu cho phép vượt qua giới hạn gặp phải trong các nghiên cứu thực nghiệm trước đây. Kết quả - Việc sử dụng hai biến tiềm ẩn bậc hai bao gồm hiệu suất đổi mới gia tăng và hiệu suất đổi mới căn bản cho phép các nhà nghiên cứu giải thích rõ hơn về vai trò trung gian của hiệu suất đổi mới. Ý nghĩa thực tiễn - Nghiên cứu này có đóng góp vào thực tiễn của lĩnh vực nghiên cứu quản trị chất lượng toàn diện. Cụ thể, nghiên cứu này đưa vào sử dụng hai thang đo đổi mới bậc hai, hiện thực hóa việc sử dụng thang đo mới của lợi thế cạnh tranh và giải thích rõ ràng vai trò của quản trị chất lượng toàn diện đến lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hiện tại. Tính nguyên bản/giá trị - Đây là một trong số ít bài báo nghiên cứu tác động của quản trị chất lượng toàn diện đến lợi thế cạnh tranh, phát triển mô hình khái niệm xem xét vai trò trung gian của hiệu suất đổi mới.
ABSTRACT
Purpose – The purpose of this paper is to apply a more accurate competitive advantage construct to study the impact of total quality management on firms’ competitive advantage in the context of the weakening of the competitive advantage of firms that are renowned for the excellent quality management. It also aims to find a better explanation for the source of competitive advantage through mediating constructs. Design/methodology/approach – The authors use iterative methodology by reviewing, analyzing, synthesizing and refining the current state of the literature and propose a research framework which allows for overcoming the limitation encountered in previous empirical research. Findings – The use of two second-order constructs including the incremental innovation performance and radical innovation performance which enable the researchers to have a better explanation about the mediating role of innovation performance. Practical implications – This study is seeking to contribute to the practice of total quality management area of research. Specifically, this study applies two second-order measurement scales of innovation in use, actualize the use of the new measurement scale of competitive advantage and explain clearly the role of total quality management on competitive advantage in the current context. Originality/value – This is one of the few papers investigating the impact of total quality management on competitive advantage, developing the conceptual model that examines the mediating role of innovation performance.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn