Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 KHUNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ ĐẾN LỢI THẾ CẠNH TRANH: VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA HIỆU SUẤT ĐỔI MỚI
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Cang
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo quốc tế tại Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh: Conference proceeding econometrics and statistical methods –applications in economics and finance.; Số: ISBN: 978-604-80-3675-1;Từ->đến trang: 357-370;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục đích của bài viết này là phát triển một khung nghiên cứu cho phép nghiên cứu tác động của quản trị công nghệ đến lợi thế cạnh tranh của các công ty trong bối cảnh công nghệ đang thâm nhập nhanh hơn và sâu hơn vào lĩnh vực kinh doanh, nhưng các nghiên cứu thực nghiệm về vấn đề này còn thiếu. Bài viết này cũng nhằm mục đích tìm một lời giải thích tốt hơn cho nguồn lợi thế cạnh tranh thông qua các biến tiềm ẩn trung gian. Nghiên cứu này có những đóng góp về mặt lý thuyết bằng cách chỉ ra tác động của quản trị công nghệ đến lợi thế cạnh tranh của các công ty, sử dụng kiểm định Sobel để kiểm định vai trò trung gian của hiệu suất đổi mới giữa quản trị công nghệ và lợi thế cạnh tranh. Nghiên cứu này cũng có đóng góp thiết thực bằng cách hỗ trợ giải thích rõ vai trò của quản trị công nghệ đến lợi thế cạnh tranh.
ABSTRACT
The purpose of this paper is to develop a research framework that allows researching the impact of technology management on competitive advantage of firms within the context that technology is penetrating faster and more deeply into the business field, but experimental researches of this regard is lacking. This paper also aims to find a better explanation for the source of competitive advantage through mediating constructs. This study has theoretical contributions by pointing out the effect of technology management on competitive advantage of firms, using the Sobel test to test the role of mediator of innovation performance between technology management and competitive advantage. This study also has practical contributions by supporting to explain clearly the role of technology management on competitive advantage.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn