Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tiếp cận cấu trúc sản phẩm hàng hóa dựa trên tháp nhu cầu của Maslow
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Cang
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế & phát triển Đại học kinh té quốc dân; Số: 126;Từ->đến trang: 37-40;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Có nhiều cách tiếp cận khác nhau về cấu trúc sản phẩm hàng hóa. Mỗi cách tiếp cận gợi ý những chính sách và công cụ marketing phù hợp. Tiếp cận cấu trúc sản phẩm hàng hóa dựa trên tháp nhu cầu của Maslow bám sát tư duy marketing hiện đại: "xác định được những nhu cầu cùng mong muốn của các thị trường mục tieeuaf đảm bảo mức độ thỏa mãn mong muốn bằng những phương thức hữu hiệu và hiệu quả hơn so với các đối thủ cạnh tranh". Ngoài ra, cách tiếp cận này kết hợp với mô hình năm giai đoạn của quá trình mua sắm giúp giải thích rõ hơn vai trò của thương hiệu. Nó cũng gợi ý cần có nội dung và hình thức quảng bá phù hợp với các lớp nhu cầu khác nhau đã được định vị.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn