Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,795,890

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hiệu quả bước đầu của trò chơi đóng vai trong dạy - học di truyền học. Tác giả: Cáp Kim Cương*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 02(87).2015. Trang: 13. Năm 2015. (May 15 2015 11:04AM)
[2]Bài báo: Sử dụng trò chơi đóng vai để kiểm tra - đánh giá và hình thành kiến thức mới trong dạy - học di truyền học. Tác giả: ThS. Cáp Kim Cương*
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(77).2014. Năm 2014. (Jul 11 2014 3:38PM)
[3]Tham luận: Cuong Kim Cap, Hao Thi Le (2013) The species composition and distribution of reptile in KonKaKinh National Park, Gia Lai province, Vietnam. Tác giả: Cáp Kim Cương, Lê Thị Hảo. Hội thảo quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 5. Trang: 417-423. Năm 2013. (Jun 15 2015 6:24PM)
[4]Tham luận: Ghi nhận bước đầu về thành phần loài và đặc điểm phân bố của Lưỡng cư, Bò sát ở tỉnh Quảng Trị . Tác giả: Ngô Đắc ChứngVõ Đình BaCáp Kim Cương. Hội thảo khoa học Quốc gia về Lưỡng cư và Bò sát ở Việt Nam lần thứ 2
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 58 - 70. Năm 2012.
(Mar 1 2013 12:05AM)
[5]Bài báo: Hiệu quả sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học chướng I "Chuyển hoá vật chất và năng lượng và chương III "Sinh trưởng và phát triển" - Sinh học 11 Nâng cao. Tác giả: Cáp Kim CươngĐỗ Thị TrườngĐặng Thị Yến Nhi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(47).2011 Quyển 2. Trang: 77 - 84. Năm 2011. (Feb 28 2013 11:53PM)
[6]Bài báo: Thành phần loài Lưỡng cư, Bò sát ở vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Trị. Tác giả: Ngô Đắc Chứng - Đại học Sư phạm HuếCáp Kim Cương - Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(47).2011 Quyển 2. Trang: 01 - 07. Năm 2011. (Feb 28 2013 11:11PM)
[7]Bài báo: Thiết kế và sử dụng phiếu học tập nhằm nâng cao chất lượng trong dạy học chương I "Chuyển hoá vật chất và năng lượng", chương II "Cảm ứng" và chương IV "Sinh cản" - Sinh học 11 Cơ bản - Trung học phổ thông. Tác giả: Đỗ Thị TrườngCáp Kim CươngTạ Thị Kim Quý. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 6(47).2011 Quyển 2. Trang: 148 - 155. Năm 2011.
(Feb 28 2013 11:47PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn