Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,795,871

 Hiệu quả bước đầu của trò chơi đóng vai trong dạy - học di truyền học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cáp Kim Cương*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 02(87).2015;Từ->đến trang: 13;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên cơ sở hệ thống hóa kiến thức di truyền học, chúng tôi đã xây dựng được 20 trò chơi đóng vai theo 3 cấp độ rèn luyện kỹ năng khác nhau, thuộc các nội dung kiến thức cơ sở phân tử và tế bào của hiện tượng di truyền và biến dị. Qua nghiên cứu áp dụng và thực nghiệm đánh giá hiệu quả các trò chơi đóng vai, số liệu phân tích thống kê bước đầu cho thấy hiệu quả của trò chơi đóng vai trong việc nâng cao chất lượng dạy – học di truyền học là có cơ sở chắc chắn. Những hiệu quả cụ thể là: Giúp sinh viên hiểu cơ chế hơn, làm bài tốt hơn, phân hóa chất lượng rõ ràng hơn. Ngoài ra có thể nhận thấy hình thức dạy – học sử dụng trò chơi đóng vai tiết kiệm; đơn giản, dễ sử dụng; kích thích sinh viên hứng thú, tích cực học tập, chủ động hợp tác làm việc nhóm với nhau.
ABSTRACT
Based on systematizing knowledge of genetics, we design 20 role-playing games on the knowledge of molecular basis of genetics and variation with three different levels of training skills. Through application and experimental assessment, the initial data reveal that applying these games in teaching and learning genetics produces positive results The role-playing games help student understand the mechanisms of genetics and variation better, leading to better completion of exercises. Moreover, the models of teaching using role-playing games save time and are simple, easy to apply.They stimulate students to participate in the lesson and to be more active i in teamwork.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn