Cao Đức Dũng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 25601 lượt người xem
Họ và tên:  Cao Đức Dũng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1955
Nơi sinh: Nông Cống
Quê quán Nông Cống
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Lý luận Mác - Lênin; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục chính trị; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: ; Tại: Viện Triết học
Dạy CN: Triết học Mác – Lênin, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 841514; Mobile: 0913423188
Email: cddung@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1981–1994): Trưởng Khoa Khoa học xã hội, Trưởng Phòng Hành chính-Tổ chức. Giảng viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay: Trưởng Phòng Hành chính- Tổng hợp (1995–2000); Phó Hiệu trưởng, Trưởng Khoa Giáo dục Chính trị (từ 2000 đến nay).

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn