Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,997,867

 Bàn về một số tiêu chí năng lực cần thiết của người cán bộ quản lý trong giai đoạn hiện nay.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Chí Thiện
Nơi đăng: Tạp san Khoa học và Công nghệ Trưòng Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: Tháng 11/2007;Từ->đến trang: 57-63;Năm: 2007
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong thời đại ngày nay sự biến đổi nhanh chóng của môi trường hoạt động nói chung và của khoa học quản lý nói riêng, dẫn đến những yêu cầu đòi hỏi năng lực đối với người cán bộ quản lý luôn phải biến đổi theo. Để có thể đáp ứng những yêu cầu đó, người cán bộ quản lý không ngừng phải được cải biến cho phù hợp với xu thế của thời đại, với khuôn khổ bài viết có hạn chúng tôi xin mạnh dạn đề xuất một số tiêu chí năng lực cần thiết cho người cán bộ quản lý trong giai đoạn hiện nay.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn