Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,324,155

 Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đào tạo trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  GS.TS.Trương Bá Thanh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  
Số: B2003-14-26 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đào tạo trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn