Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,778

 Mô hình vận động ứng suất - biến dạng và triển vọng sử dụng vật liệu tại Đà Nẵng cho tường chắn đất có cốt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Châu Trường Linh
Nơi đăng: Hội thảo về một số giải pháp công nghệ mới trong xây dựng hạ tầng giao thông; Số: 7/2015;Từ->đến trang: pp. 1-15;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
1. Cùng với sự phát triển khoa học kỹ thuật nói chung, sự tiến bộ trong lĩnh vực xây dựng nói riêng, công nghệ thi công tường chắn đất có cốt ngày càng được quan tâm hơn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình như một giải pháp hiệu quả về kinh tế - kỹ thuật - thẩm mỹ. Ở Viêt Nam hiện nay, vẫn còn hạn chế những nghiên cứu về sự suy giảm khả năng làm việc của tường chắn có cốt do cốt bị ăn mòn theo thời gian. Bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về trạng thái ứng suất, biến dạng, chuyển vị của tường chắn trong các trường hợp cốt kim loại bị ăn mòn (triết giảm tiết diện) dựa trên mô hình thí nghiệm rút gọn tỉ lệ 1/10 và trên mô hình số. Kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở tham khảo cho các đơn vị thiết kế, thi công, quản lý khai thác đề xuất các giải pháp nhằm khai thác tối đa khả năng làm việc của vật liệu, tăng cường ổn định của tường chắn trong quá trình khai thác. Từ khóa: tải trọng giới hạn, suy giảm, tường MSE, tác động ăn mòn, mô hình vật lý, mô hình số, cường độ chịu kéo, cốt. 2. Tường chắn đất có cốt (MSE) ra đời và phát triển hơn 50 năm đã chứng tỏ được những ưu thế trong lĩnh vực xây dựng công trình. Tuy nhiên không phải loại đất nào cũng phù hợp để làm vật liệu đắp cho tường MSE, đặc biệt khi sử dụng vật liệu tại địa phương. Bài báo giới thiệu các yêu cầu về vật liệu đất đắp cho tường MSE khi sử dụng cốt kim loại để gia cường tường chắn đất, các thí nghiệm về các chỉ tiêu cơ-lý-hóa của các mẫu đất đắp đượclấy từ các mỏ đất được sử dụng phổ biến tại thành phố Đà Nẵng. Từ đó phân tích, so sánh với các kết quả nghiên cứu và các tiêu chuẩn về tường chắn đất có cốt để đề xuất lựa chọn mỏ đất phù hợp nhất làm vật liệu đắp cho tường MSE trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Từ khóa: Tường chắn đất có cốt, mỏ đất, vật liệu đắp, tính chất cơ học-hóa học, cốt kim loại
ABSTRACT
1. Along with the development of science and technology in general, the progress in the construction field in particular, the technology of mechanically stabilized earth wall (MSE wall) has been more and more attention in the field of construction investment as a effective solution for economic - technical - aesthetic. Now, in Viet Nam, there is little research on decline in service ability of MSE-W due to reinforcing (metal) corrosion over time. This paper presents some results on stress - strain state, ultimate load of MSE wall in cases of reinforced metal corrosion (rebate section), based on reduced 1/10 scale model and computational model. The research results can used as a fundamental reference for design, construction or management companies to propose solutions to maximize work capacity of the material, enhance the stability of MSE wall during the service life.
2. The mechanically stabilized earth walls (MSE) was born and developed more than 50 years has demonstrated advantages in the field of construction. But not any kind of soil is suitable for the packing material for MSE walls, especially when using local materials. This paper presents the requirements for embankment material for MSE walls using metal reinforcement for reinforced soil walls, the experiments about mechanical-physical-chemical targets of soil samples taken from the soil mine which was used common in DaNang city. From that analysis, compared with the results of research and standards about the mechanically stabilized earth walls to propose the best suited soil mine as backfilling materials for MSE walls in DaNang city. Keywords: mechanically stabilized earth walls, soil mine, backfill, mechanical-chemical properties, metal reinforcement.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn