Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng tương quan sức chống cắt của thí nghiệm nén ba trục và cắt cánh hiện trường cho một số loại đất sét yếu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Châu Trường Linh, Ao Văn Toàn
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818; Số: 5/2019;Từ->đến trang: 54-57;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo thiết lập tương quan giữa các giá trị sức chống cắt của thí nghiệm nén ba trục (Sơ đồ không cố kết – không thoát nước UU) và thí nghiệm cắt cánh hiện trường (VST) cho một số loại đất sét yếu trạng thái dẻo mềm đến dẻo chảy, áp dụng cho các công trình giao thông trên nền đất yếu trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Các kết quả phân tích hồi quy cho độ tin cậy rất cao (R2 > 0,9). Áp dụng phương pháp phân tích thành phần chính (PCA) để xây dựng tương quan giá trị sức chống cắt không thoát nước Su của hai thí nghiệm trên với các chỉ tiêu cơ lý cơ bản đất yếu. Kết quả được đối chứng dựa trên bộ dữ liệu đầy đủ tại công trình tuyến Trì Bình - Dung Quất. Kết quả nghiên cứu có thể dùng để tính ổn định nền đường trên nền đất yếu trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất nói riêng và trên địa bàn tỉnh quảng Ngãi nói chung trong các điều kiện số liệu thực tế khác nhau. Từ khóa: Thí nghiệm nén ba trục, thí nghiệm cắt cánh hiện trường, sức chống cắt không thoát nước, tương quan, phương pháp phân tích thành phần chính, Khu kinh tế Dung Quất
ABSTRACT
The paper establishes correlations between triaxial values of the triaxial test (UU test) and Field Van Shear Test (VST) for some weak clay plastic to fluid-plastic state. It is applied to traffic works on soft soil in the Dung Quat Economic Zone, Quang Ngai province. The results of regression analysis give very high reliability (R2> 0.9); Further, Applying the Principal Component Analysis method (PCA) to construct the correlation between the values of undrained shear strength Su of these two experiments with basic physical parameters of soft soil. The results comparison are based on a full data set at the Tri Binh - Dung Quat project. Research results can be used to calculate stability of the embankment on soft soil in the Dung Quat Economic Zone and in Quang Ngai province in general in different conditions of data. Keywords: Triaxial test, Field Van Shear Test, undrained shear strength, correlation, the Principal Component Analysis method, Dung Quat Economic Zone
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn