Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,350

 Finite element analysis of the effect of corrosion on the behavior of reinforced earth walls
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chau T.-L., Bourgeois E. et Corfdir A.
Nơi đăng: International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics (SCI); Số: nag.1095;Từ->đến trang: DOI: 10.1002;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Reference link:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nag.1095/full
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn